Make your own free website on Tripod.com

 

หน้าแรก | บุคลากรของ สกย.ตรัง | Site map | ติดต่อเรา   
         
รู้จัก สกย.
ประวัติความเป็นมาของ สกย.
ภาระกิจของสกย
พรบ.ของ สกย.
โครงสร้างของ สกย.ตรัง
คณะผู้บริหารของ สกย.
ที่ตั้งของ สกย.ตรัง
กลับสู่หน้าหลัก
  การผลิตกาวยางจากน้ำยางเพื่อใช้งานทั่วไป

กาวที่ใช้ในประเทศ มีทั้งจาก ยางสังเคราะห์และจาก ยางธรรมชาติ ซึ่งถ้าเป็นกาวจาก ยางสังเคราะห์แล้ว ส่วนมากจะเป็นการนำเข้ากาว จากยางธรรมชาติ ยังมีการผลิตกันน้อยราย และส่วนมากผู้ผลิตยังขาดความรู้ความเข้าใจในการผลิต เพื่อที่จะให้ได้กาวยาง ที่มีคุณภาพตามต้องการ มีการศึกษาหาสูตรที่เหมาะสม ในการผลิต เพื่อที่จะได้กาวยาง
จากน้ำยาง เพื่อใช้งานทั่วไป ที่มีคุณภาพตามต้องการ โดยทดลองผสม น้ำยางกับสารเคมีต่าง ๆ ตามสูตรพื้นฐาน บ่มให้น้ำยางผลมสารเคมี เกิดการคงรูปบางส่วน แล้วใส่สารเพิ่มความเหนียว โซเดียมโพลีอะคริเลท ในปริมาณต่างๆ คือ 20, 30, 40 และ 50 ส่วน ต่อน้ำยาง 167 ส่วน นำกาวยางจากน้ำยางที่ได้ ไปทดลองติดระหว่าง กระดาษบาง 70 แกรม กับกระดาษบาง 70 แกรม กระดาษหนา 100 แกรมกับ กระดาษหนา 100 แกรม และระหว่างผ้าขาวกับผ้าขาว ทดสอบสมบัติแรงดึงกาว เปรียบเทียบกับสูตรพื้นฐานที่ยังไม่ได้ใส่สารเพิ่มความเหนียว และเปรียบเทียบกับกาวลาเท็กซ์ ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด พบว่า สูตรกาวยางจากน้ำยาง เพื่อใช้ในงานทั่วไปที่เหมาะสม คือ สูตรพื้นฐานที่มีการสาร เพิ่มความเหนียว โซเดียมโพลีอะคริเลท ปริมาณ 50 ส่วนต่อน้ำยาง 167 ส่วน กาวยางจากน้ำยางที่ได้จะ ให้สมบัติความเหนียว ในการติดระหว่างผ้ากับผ้าดีที่สุด รองลงไปคือ การติดระหว่าง กระดาษหนา 100 แกรม กับกระดาษหนา 100 แกรม และกระดาษบาง 70 แกรม กับ กระดาษ 70 แกรม ตามลำดับ

เอกสารอ้างอิง
วิภา เศวตกนิษฐ แลคณะ , การผลิตกาวยางจากน้ำยางเพื่อใช้งานทั่วไป สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร 2541


Copyright 2004 by Trang Rubber All rights reserved.Suport by meDsign.