Make your own free website on Tripod.com

 

หน้าแรก | บุคลากรของ สกย.ตรัง | Site map | ติดต่อเรา   
         
รู้จัก สกย.
ประวัติความเป็นมาของ สกย.
ภาระกิจของสกย
พรบ.ของ สกย.
โครงสร้างของ สกย.ตรัง
คณะผู้บริหารของ สกย.
ที่ตั้งของ สกย.ตรัง
กลับสู่หน้าหลัก
 

แสดงผลการปฏิบัติงานการรับคำขอรับการสงเคราะห์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2546 - เมษายน 2547

สกย.อ.
ยางพารา
ไม้ยืนต้น
ปาล์มน้ำมัน
รวม

เป้าหมาย
ทั้งปี(ไร่)

ร้อยละ
ราย
ไร่
ราย
ไร่
ราย
ไร่
ราย
ไร่
เมือง 368 3,130.00 1 5.00 1 5.00 370 3,140.00 8,530 36.81
ห้วยยอด 381 3,340.75 1 10.00 2 42.00 384 3,392.75 12,320 27.54
สิเกา 333 3,922.00 - - 19 364.00 352 4,286.00 11,150 38.44
กันตัง 216 2,120.00 - - 2 21.00 218 2,141.00 4,430 48.33
ย่านตาขาว 249 1,898.00 1 2.00 2 7.00 252 1,907.00 5,180 36.81
ปะเหลียน 363 4,213.00 1 7.00 2 36.00 366 4,256.00 10,090 42.18
รวม
1,910 18,623.75 4 24.00 28 475.00 1,942 19,122.75 51,700 36.99

 
แสดงผลการปฏิบัติงานการอนุมัติการสงเคราะห์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2546 - เมษายน 2547

สกย.อ.
ยางพารา
ไม้ยืนต้น
ปาล์มน้ำมัน
รวม

เป้าหมาย
ทั้งปี(ไร่)

ร้อยละ
ราย
ไร่
ราย
ไร่
ราย
ไร่
ราย
ไร่
เมือง 1,032 8,198.95 11 205.05 8 127.00 1,051 8,531.00
8,530
100.01
ห้วยยอด 1,219 10,481.55 16 92.75 34 484.55 1,269 11,058.85
12,320
89.76
สิเกา 775 7,643.85 3 12.10 55 810.20 833 8,466.15
11,150
75.93
กันตัง 423 4,257.15 - - 6 129.80 429 4,386.95
4,430
99.03
ย่านตาขาว 648 5,155.25 7 36.55 4 24.05 659 5,215.85
5,180
100.69
ปะเหลียน 763 9,921.65 2 77.05 7 94.25 772 10,092.95
10,090
100.03
รวม
4,860 45,658.40 39 423.50 114 1,669.85 5,013 47,751.75
51,700
92.36

แสดงผลการปฏิบัติงานสวนดำเนินการสงเคราะห์(โค่น) ระหว่างเดือนตุลาคม 2546 - เมษายน 2547

สกย.อ.
ยางพารา
ไม้ยืนต้น
ปาล์มน้ำมัน
รวม

เป้าหมาย
ทั้งปี(ไร่)

ร้อยละ
ราย
ไร่
ราย
ไร่
ราย
ไร่
ราย
ไร่
เมือง 441 3,099.15 10 72.70 4 42.85 455 3,214.70
8,530
37.69
ห้วยยอด 463 3,410.60 9 28.45 15 303.10 487 3,742.15
12,320
30.37
สิเกา 236 2,007.00 2 10.15 20 225.85 258 2,243.00
11,150
20.12
กันตัง 226 1,908.45 4 52.35 4 71.75 233 2,032.55
4,430
45.88
ย่านตาขาว 325 2,436.25 4 19.65 - - 329 2,455.90
5,180
47.41
ปะเหลียน 225 2,817.75 2 10.75 3 65.70 230 2,894.20
10,090
28.68
รวม
1,916 15,679.20 31 194.05 46 709.25 1,992 16,582.50
51,700
32.07

 แสดงผลการปฏิบัติงานดูแลสวนสงเคราะห์ เดือนเมษายน 2547

สกย.อ.
ยางพารา
ไม้ยืนต้น
ปาล์มน้ำมัน
รวม
ราย
ไร่
ราย
ไร่
ราย
ไร่
ราย
ไร่
เมือง 2,081 14,741.70 75 396.60 98 1,351.95 2,254 16,490.25
ห้วยยอด 3,011 25,606.20 96 681.80 240 3,684.95 3,347 29,972.95
สิเกา  2,073 19,391.20  45 312.70  509  7,408.25  2,627  27,112.15 
กันตัง  1,095 10,086.15  22  266.95  68  1,141.40  1,185  11,494.50 
ย่านตาขาว  1,805 14,797.40  50  321.20  62  1,013.90  1,917  16,132.50 
ปะเหลียน  2,297 28,175.20  93   1,249.85 103  2,260.85  2,493  31,685.90 
รวม
 12,362 112,797.85   381 3,229.10  1,080  16,861.30   13,823  132,888.25

 
แสดงผลการปฏิบัติงานสวนพ้นการสงเคราะห์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2546 - เมษายน 2547

สกย.อ.
ยางพารา
ไม้ยืนต้น
ปาล์มน้ำมัน
รวม

เป้าหมาย
ทั้งปี(ไร่)

ร้อยละ
ราย
ไร่
ราย
ไร่
ราย
ไร่
ราย
ไร่
เมือง 476 3,086.15 31 220.20 18 153.70 525 3,460.05
2,739.15
126.32
ห้วยยอด 431 3,514.50 27 188.45 32 578.05 490 4,281.00
4,972.05
86.10
สิเกา 346 2,996.20 25 228.60 64 841.30 435 4,066.10
3,832.85
106.09
กันตัง 249 2,033.30 7 30.00 14 710.40 270 2,773.70
1,349.35
205.56
ย่านตาขาว 290 2,098.25 19 139.45 - - 309 2,237.70
2,096.05
106.76
ปะเหลียน 412 4,213.90 13 102.80 29 671.15 454 4,987.85
4,742.15
105.18
รวม
2,204 17,942.30 122 909.50 157 2,954.60 2,483 21,806.40
19,731.60
110.52


Copyright 2004 by Trang Rubber All rights reserved.Suport by meDsign.